Privacybeleid

Privacybeleid Alles over de Mond

Alles over de Mond, gevestigd aan de Dr. Zamenhofstraat 56, 3061 SK Rotterdam, respecteert de privacy van alle zorgbehoevenden die gebruikmaken van één of meerdere diensten van deze onderneming. Daarbij zorgt Alles over de Mond ervoor dat de persoonlijke informatie die door deze zorgbehoevenden wordt verschaft te allen tijde conform de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld.

(Persoons)gegevens die wij verzamelen
Om de samenwerking tussen de zorgbehoevenden en de mondhygiënist zo optimaal mogelijk vorm te geven, is het noodzakelijk dat Alles over de Mond de volgende (persoons)gegevens verzameld:

 • Voornaam, achternaam en tussenvoegsel;
 • Geslacht;
 • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast verzameld Alles over de Mond de volgende bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de eerdergenoemde samenwerking:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • De naam en contactgegevens van uw zorgverzekeraar;
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand;
 • Resultaten uit uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Grondslag van de verwerking
Alles over de Mond verwerkt uw (persoons)gegevens enkel op basis van wettelijke grondslag, waarbij de samenwerking tussen de zorgbehoevenden en de mondhygiënist centraal staat op wijze zoals beschreven in artikel 6 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Specifiek betekent dit dat wij uw (persoons)gegevens gebruiken voor:

 • Het aanmaken en bijhouden van uw patiëntendossier;
 • Het inplannen van een afspraak met de mondhygiënist;
 • Het uitvoeren van een adviesgesprek en/of uitvoeren van een behandeling;
 • Het doorverwijzen naar een specialist;
 • Het genereren van statistieken;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteitsbewaking van de zorg;
 • Intercollegiale toetsing en teamoverleg;
 • Informatiedeling ten behoeve van de verbetering van uw mondgezondheid en/of het informeren over actualiteiten en wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u aangevraagde, diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alles over de Mond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de samenwerking zijn:

 • Hostingpartijen;
 • Softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners;
 • Bezorgdiensten;
 • Uw zorgverzekeraar.

Bewaartermijn
Alles over de Mond bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Naast de WGBO houdt Alles over de Mond indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving, zoals Financiële gegevens die conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard blijven.

Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op uw verzoek, over aan de nieuwe tandarts of aan uzelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is

Beveiligingsmaatregelen
Alles over de Mond neemt de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Zo beschermt Alles over de Mond uw persoonsgegevens o.a. tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Alles over de Mond toepast
Alles over de Mond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Alles over de Mond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze pagina.

Toegang tot uw dossier
De gegevens in uw patiëntendossier zijn slechts in te zien door medewerkers van Alles over de Mond die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het genoemde patiëntendossier is eigendom van Alles over de Mond, maar u heeft vanzelfsprekend recht op inzage en op een afschrift van uw dossier. Daarnaast heeft u ook recht op rectificatie en het wissen van uw gegevens en kunt u Alles over de Mond verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken of te stoppen.

Als u vindt dat uw gegevens aangepast moeten worden dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens (deels) te laten vernietigen. Dit is alleen mogelijk als de gegevens geen aanmerkelijk belang hebben voor iemand anders dan u zelf. U kunt uw verzoek kenbaar maken door een e-mail te sturen aan

Autoriteit persoonsgegevens
Voor meer informatie over uw rechten en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, verwijzen wij u naar deze pagina.

Indien u gebruik wenst te maken van één van uw hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan info@allesoverdemond.nl, waarna wij uw verzoek binnen 4 weken zullen honoreren.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Alles over de Mond. Dit kunt u hier doen.

Chat openen
1
Beste bezoeker,

Onze WhatsApp service is ook buiten openingstijden te gebruiken. Heeft u nog geen reactie ontvangen dan is uw afspraak/afmelding nog niet bevestigd.